Verslumo ugdymo galimybių mokykloje plėtra
22.4.2013

Kulautuvos sanatorinės mokyklos mokytojai ir mokiniai dalyvauja projekte "Verslumo akademija", skirtame verslumo ugdymo galimybių didinimui bendrojo lavinimo mokyklose. 

Lietuvai įsitvirtinant Europos Sąjungoje, vienas iš svarbiausių švietimo tikslų yra visuomenės kūrybinių galių stiprinimas. Mūsų švietimo sistemoje vis dar randame pavyzdžių kai dalis šios sistemos veikia pagal senosios industrinės sistemos principus ir yra paremta daugiausia žinių suteikimu ir jų patikrinimu, o kūrybinis ugdymas yra nustumiamas.

Šiuolaikinė verslo aplinka, išaugusi konkurencija ir ekonominė situacija skatina verslo organizacijas ieškoti naujų verslo formų, taip turėdama įtakos kūrybiškumui versle plėtotis. Tai buvo viena iš priežasčių inicijuoti projektą „Verslumo akademija“, kurį įgyvendino Jaunimo karjeros centras, Vytauto didžiojo universitetas ir Lietuvos marketingo asociacija. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir projekto partnerių lėšomis.

Projekte „Verslumo akademija“ siekta mokinių, mokytojų kūrybines galias, kurias jie galėtų pritaikyti savo tolimesnėje asmeninėje ir profesinėje veikloje. Projekte dalyvavę mokytojai išklausė 3 modulių kvalifikacijos tobulinimo programą „Verslumo akademija“, kurios metu gilino verslumo sampratos, verslumo ugdymo integravimo į ugdymo procesą, rinkos tyrimų, marketingo pagrindų žinias. Ypatingas dėmesys skirtas kūrybiškumo kaip itin svarbaus verslumo aspekto ugdymui ir plėtojimui.

Mokytojams taip pat buvo sudarytos galimybės mokytis savarankiškai. Savarankiško darbo metu jie toliau gilinosi į projekte dirbusių ekspertų parengtą metodinę medžiagą, susipažino su joje pateiktais integruotų verslumo ugdymo pamokų pavydžiais, praktiniais pavyzdžiais iš verslo pasaulio, atliko žinių įsisavinimui skirtas praktines užduotis.

Siekiant tobulinti mokytojų praktinius gebėjimus, jie buvo skatinami patys planuoti ir vesti integruotas verslumo ugdymo pamokas.

Prie projekto „Verslumo akademija“ prisijungė ir Kulautuvos sanatorinės mokyklos mokytojos ir mokiniai. Pasak projekte dalyvaujančios mokytojos Lauros Purienės, projektas šiai mokyklai naudingas tuo, kad jis skatina ieškoti inovatyvių būdų ir priemonių, kaip sudominti mokinius mokomuoju dalyku, motyvuoti siekti geresnių mokymosi rezultatų. Projekte organizuojamuose mokymuose ir jų metu pateiktoje metodinėje medžiagoje galima rasti patarimų ir pavyzdžių, kaip skatinti mokinių kūrybiškumąir iniciatyvą, lavinti kritinį mąstymą, bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, kurie yra itin svarbus kiekvienai versliai asmenybei.

Ateinančiame projekto etape mokytojai ir mokiniai turės galimybę apsilankyti verslo įmonėse ir organizacijose, kur turės galimybę iš arti tyrinėti verslo aplinką, įvairių skirtingų verslo sričių specifiką, skirtingų profesijų darbuotojams keliamus reikalavimus. Mokytojai ir mokiniai savo praktinius gebėjimus toliau gilins, realizuodami verslumo projektus, kurdami įvairias prekes ir paslaugas, kurias pristatys projekto pabaigoje organizuojamoje verslumo mugėje. 

 

Informaciją parengė: UAB "Eurolexis"