Verslumo akademija - sėkmingai ateities visuomenei kurti
29.10.2013 Indre Augutiene

Kulautuvos sanatorinės mokyklos mokytojos ir mokiniai dalyvavo projekte "Verslumo akademija". 

Šiuolaikinės visuomenės varomoji jėga – tai novatoriški ir savarankiški žmonės, gebantys imtis iniciatyvos, kurti ir priimti sprendimus, reaguoti į visuomenėje vykstančius pokyčius ir prie jų prisitaikyti. Verslumo ugdymas yra vienas iš būdų plėtoti šiuos asmens gebėjimus ir taip prisidėti prie sėkmingos visuomenės ir rinkos pėtros. Taigi švietimo sistemos tikslas – užtikrinti verslumo ugdymo integravimą į švietimo procesą, kad kasdienės ugdomosios veiklos metu besimokantieji įgytų tuos asmeninius ir socialinius gebėjimus, kurie jiems leistų sėkmingai kurti ateities visuomenę.

Siekdami skatinti pažangą visuomenėje ir prisidėti prie verslios asmenybės ugdymo galimybių plėtros, Jaunimo karjeros centras kartu su partneriais Vytauto Didžiojo universitetu ir Lietuvos marketingo asociacija įgyvendino projektą “Verslumo akademija”. Projektas finansuotas Europos socialinio fondo, Lietuvos Respublikos biudžeto ir projekto partnerių lėšomis.

Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti ugdymo turinį, orientuojant jį į mokinių verslumo gebėjimų ugdymą, padedantį jų idėjas paversti veiksmais ir skatinantį jų kūrybiškumą, naujoves ir pasirengimą rizikuoti. Projektas „Verslumo akademija“ subūrė mokytojus ir mokinius iš įvairių Lietuvos regionų: Kauno, Kėdainių, Raseinių ir Kupiškio miestų ir rajonų. Projekto metu mokytojai dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programoje „Verslumo akademija“, kuria buvo siekiama plėtoti mokytojų motyvaciją, savimonę ir kompetencijas dirbti bendradarbiaujant, ugdant moksleivių verslumo supratimą, praktinius įgūdžius bei žadinant verslumo dvasią įvairių dalykų pamokose. Programos klausytojams buvo pasiūlyta novatoriškų metodų ir priemonių, leidžiančių tinkamai integruoti verslumo ugdymo metodus į ugdymo turinį, ugdyti mokinių kūrybiškumą, padėti pažinti savo ir visuomenės poreikius, mokyti priimti sprendimus ir realizuoti išsikeltas verslumo projektų idėjas. Mokytojai taip pat buvo supažindinti su pagrindiniais produkto kūrimo elementais ir žingsniais, marketingo veiklos principais ir strategijomis, kas yra vienas esminių dalykų, siekiant sukurti ir parduoti asmens ir visuomenės poreikį atitinkančius produktus.

Kvalifikacijos tobulinimo programoje „Verslumo akademija“ didelis dėmesys skirtas mokytojų praktinių gebėjimų taikyti verslumo ugdymo metodus ir integruoti juos į mokomųjų dalykų turinį plėtojimui. Projekto metu mokytojai ne tik gilino teorines verslumo ugdymo žinias, bet ir taikė jas praktiškai darbe su mokiniais. Mokytojai vedė integruotas verslumo ugdymo pamokas, kartu su mokiniais kūrė verslumo idėjas ir vykdė verslumo projektus. Be to, mokytojai ir mokiniai turėjo galimybę stebėti praktinį produktų ir paslaugų kūrimo procesą, dalyvaudami praktinėse išvykose į šias įmones ir įstaigas: UAB „Pakmarkas“, UAB „Blue Bridge Baltic“, UAB „BOD Group“, UAB „Baltic Vairas“, UAB „Baltic Champs“, UAB „Daisena“, UAB „Dextera“, UAB „Javinė“, UAB „Omniteksas“, UAB „Galinta ir partneriai“, S. Jokužio leidyklą – spaustuvę, Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją, TV3, LNK ir Šiaulių televizijas, Lietuvos nacionalinį dramos teatrą.

Projekto pasiekimai ir rezultatai buvo aptarti ir pristatyti spalio 28 d. vyksusiame baigiamajame projekto renginyje. Kauno Jono Pauliaus II gimnazijoje šurmuliavusioje Verslumo mugėje projekte dalyvavę mokytojai ir mokiniai pristatė savo sukurtas ir įgyvendintas verslumo idėjas, sukurtus produktus ir paslaugas, dalijosi projekte sukaupta patirtimi ir pasiekimais bei aptarė tolimesnes verslumo ugdymo plėtros perspektyvas mokyklose.

„Labai džiaugiuosi, kad projekte dalyvavusiems mokytojams ir mokiniams netrūksta idėjų, motyvacijos ir kūrybiškumo. Savo įgyvendintais verslumo projektais jie įrodė, kad šiandieniniam jaunimui netrūksta išradingumo ir fantazijos, parodė pavyzdį kitiems, kaip jų vietos bendrumenės ištekliai gali būti efektyviai panaudoti verslumo skatinimui, seni daiktai – ne išmesti, o prikelti naujam gyvenimui, o verslumo ugdymo veiklos skatintų bendruomeniškumą“ – teigė projekto konsultantė Rūta Janulaitienė.